Litteratur

Nedan presenteras litteratur som jag har skrivit. Samtliga är utgivna Tremedia förlag.

Rulla ner på sidan så hittar du alla titlar.

 

 

TOLV teorier

TOLV teorier är ett arbetsmaterial om och för karriärutveckling, lärande och väljande. Vägledning syftar till att stödja människor att se mer av sig själva, sitt agerande och sin omvärld. Min uppfattning av människor är att de är kapabla och bör kunna ta ansvar för sina liv och sitt agerande. Av detta följer att jag anser att teorier och illustrationer av dessa teorier kan stödja människor att förstå sig själva och sitt agerande och därifrån kunna ta ansvar för sin egen framtid. Att visualisera och att skriva eller rita i samtalet med den sökande eller i grupper av sökande gynnar tänkandet och ger insikter.

I TOLV teorier presenteras ett urval relevanta teorier översiktligt. Till varje teori finns en illustration. Det är antingen upphovspersonens illustration eller mitt sätt att illustrera teorin. Illustrationerna är tänkta som arbetsmaterial och samtalsstöd.

Teorierna, illustrationerna och övningarna i TOLV teorier kan användas i vägledningen för att den sökande ska:

• Förstå hur karriärväljande går till

• Få syn på sig själv, sitt ansvar och sitt agerande

• Öka sina möjligheter i framtiden

Min förhoppning är att materialet kan vara användbart i många vägledares yrkespraktik. När du nyttjar hela din potential och därigenom ger dig själv möjlighet att visa din kompetens och professionalitet leder detta oftast till ökad auktoritet och respekt för yrket.

Några av illustrationerna från TOLV teorier och från hemsidan finns här i PDF-format för nedladdning

>> Klicka här och ladda ner filen

Filen innehåller följande illustrationer:

• Livskarriärregnbågen

• CASVE-cirkeln

• RIASEC-hexagonen

• Systemteorin

• Begränsnings- och kompromissteorin

• Min livsvärld

• Mina framtider

• Kaosteorin

• Samtalspyramiden

• Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen

 

Beställ i Tremedias e-butik >>

 

Samtal i socialt arbete

Detta är en introduktions- och inspirationsbok för dig som har (eller kommer att ha) samtalet som en viktig del i din yrkes­utövning. Det handlar om att stödja samtalspartnern att se och förstå sin egen situation och därefter skapa lösningar för att gå vidare.

Boken vill få läsaren att reflektera och på så sätt öka sin självinsikt och höja sin samtalskompetens. Den förklarar och ger tips om hur budskap/information kommuniceras; den ger grundläggande samtalsfärdigheter och den handlar om mediet och dialogen. Samtal handlar om att stödja samtalspartnern att se och förstå sin egen situation och därefter skapa lösningar för att gå vidare.

Coaching, Lösningsfokuserad metod och Motiverande samtal (MI) beskrivs och sätts i sammanhang. Även konstruktivism och systemtänkande diskuteras i texten. Författarens egen samtalsstruktur – Samtalspyramiden – presenteras och används som grund för ett antal fingerade samtal mellan en samtalsledare och en klient.

Provläs ett kapitel ur boken här »

Beställ i Tremedias e-butik >>

 

Vägledarens val - Teori och metod i aktion

Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill jag på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation.

Genom dialogerna vill hoppas jag ge läsaren svar på frågor som tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? Varför gör vägledaren det den gör? Kan jag ge en hemuppgift till en vuxen person? På vilket sätt kan den sökandes situation bli mest tydlig? Hur hittar den sökande sin egenkraft?

I samtalen är dessa personer sökande:

• Samir (34 år) är asylsökande som är nyanländ från en krigszon.

• Thomas (22 år) har suttit hemma framför datorn i mer än tre år.

• Amina (15 år) är grundskoleelev.

• Maria (43 år) har just blivit uppsagd från arbetet.

• Pontus (17 år) har Aspergerdiagnos.

• Ahmet (15 år) är ensamkommande flyktingbarn.

• Johanna (25 år) har en lång period av drogmissbruk bakom sig.

• Emma (33 år) upplever sig begränsad av sin sociala situation.

Så här ser samtalen/dialogerna ut

Samtliga samtal följer min Etappmodell som även bekrivs i ett eget inledningskapitel. I samtalen agerar jag vägledare inom olika verksamheter och möter vägledningssökande i ett introduktionssamtal. Jag har varierande förhandsinformation om de sökande och genomför introduktionssamtal med samtliga. Utifrån introduktionssamtalet bestämmer jag sedan hur den fortsatta individuella vägledningsprocessen bör se ut för var och en.

Vid varje samtal presenteras tänkbara aktiviteter som rimligen (enligt min uppfattning) skulle kunna genomföras vid varje givet tillfälle i 
den individuella vägledningsprocessen. Dessa 
aktiviteter baseras på teorier och metoder som jag nämner och 
ibland redovisar övergripande. Av de tänkbara aktiviteterna 
argumenterar jag för de som jag väljer att genomföra.

Boken fortsätter sedan på samma sätt genom hela vägledningsprocessen. För någon
 av de sökande följer vi hela vägledningsprocessen och för övriga 
valda delar.

Analyserande avsnitt – Vägledarens val

Varvat med samtalen kommer insprängda avsnitt kallade ”Vägledarens val”. Här reflekterar jag som författare över de val jag själv som vägledare gjort i den just beskrivna dialogen och berättar också varför jag valt som jag har gjort. Jag pekar även på andra alternativa val samt analyserar fördelar och nackdelar med dessa.

Vägledaren gör skillnad

Jag är av uppfattningen att vem du är som vägledare är en viktigt faktor i själva vägledningsprocessen. Att bli medveten om dig själv som vägledare och dina val gör att du bättre kan använda dig själv som redskap i själva vägledningsprocessen och att detta i sin tur kan göra positiv skillnad.

Detta sätt att diskutera vägledning ger dig som läsare möjligheten att reflektera över hur du själv skulle göra i motsvarande situation. Ur din egen reflektion föds ditt eget lärande. Ur detta föds din egen praktiska yrkesteori. Roligare, nya sätt att tänka, vitaliserande, tydliggörande av yrkesrollen…

Boken är ingen manual eller lathund. Förhoppningen är att din läsning av boken och dina reflektioner utifrån detta ger dig möjligheten att bli en ännu bättre vägledare.

Provläs ett kapitel ur boken här »

Beställ i Tremedias e-butik »

 

 

Vägleda i en möjlighetsbaserad process

Vägleda är en bok för alla som arbetar med vägledning. Här presenteras teorier, metoder och idéer samt 44 gruppövningar som alla kan användas i det författaren Leif Andergren kallar ”vägledning i en möjlighetsbaserad process”.

Vägledarens uppgift

Författaren menar att vägledarens uppgift är att stödja och uppmuntra den sökande att se mer än vanligt. För att göra detta behöver begränsningar identifieras och tydliggöras och författaren menar att det är först när man har gjort detta som man kan se sina möjligheter och uppnå sina drömmar.

Att se sig själv och omvärlden

Boken betonar vikten av att se sig själv och omvärlden. Båda är föränderliga. Omvärlden i snabbare takt och ofta slumpmässigt och kaosartat. Då gäller det att kunna ”ställa om” och ”gilla läget”, att förhålla sig till omvärlden och agera. Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen och Etappmodellen är kraftfulla metoder som kan användas i detta arbetet.

Att synliggöra vägledningsarbetet

Boken tar även upp vikten av att synliggöra vägledning och ger förslag på hur man kan förklara och belysa vikten av vägledningsprocessen för chefer/beslutsfattare, kollegor/lärare, föräldrar och elever/vägledningssökande.

44 olika gruppövningar

Boken innehåller 44 olika gruppövningarna som är indelade i tre kategorier. Detta gör det lätt för dig som läsare att hitta den förhoppningsvis lämpligaste övningen för situationen. Varje övning presenteras på en sida. Detta är de tre olika kategorierna:

  • Lära-känna-varandra-övningar och skapa-gruppkänsla-övningar (5 övningar)
  • Övningar om självkännedom: färdigheter, intressen, värderingar och personlighet (30 övningar)
  • Övningar om omvärldskunskap/yrkesvärlden (9 övningar)
  • Idéerna till övningarna kommer från många olika källor och några övningar har författaren (Leif) själv konstruerat.

Övningarna är valda för att fungera under såväl mentorns, elevvårdspersonalens, skolledarens som vägledarens gruppledarskap.

Provläs ett kapitel >>

Provläs ett annat kapitel >>

Beställ i Tremedias e-butik >>

 

 

SAMTALA - Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld

Samtala är en bok för alla som ser det individuella samtalet som ett arbetsredskap och för dem som samtalar mycket i sin profession.

Undertexten Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld leder tankarna till personlig utveckling och det är precis vad den handlar om.

Teorier och modeller

Boken går på ett pedagogiskt och strukturerat sätt igenom teorier och metoder inom vägledningsområdet – både historiskt och idag. Författaren försöker, med sin egen erfarenhet i bagaget, att knyta ihop detta på ett sätt som beskriver vägledningens utveckling och ger sin personliga syn på hur man kan arbeta med samtalet som arbetsredskap.

”Träningspass” och ”Idé”

Varje teori/metod presenteras med en eventuell modell och grundlig genomgång. Under rubrikerna ”Träningspass” och ”Idé” försöker författaren sedan konkretisera teorierna och metoderna och hjälpa läsaren att applicera kunskapen i sin egen yrkesutövning. På detta sätt vill författaren förmedla kunskaper som kan vara värdefulla för alla professionella samtalsledare.

Etappmodellen

En stor del av boken ägnas åt författarens egen vägledningsmodell – Etappmodellen. Här ses samtalet som en pyramid som innehåller 10 olika etapper; Välkomnande, Varmprat, Ramar, Syfte, Nuvarande situation, Se mer än vanligt, Önskad situation, Aktiviteter, Utvärdering och Avslutning.

Författaren presenterar dessa etapper utifrån tre olika ”vägledningstyper”. Dessa är ”Processvägledaren”, ”Konstruktivisten” och ”Coachen”. Presentationen innehåller dialoger och genom att använda dessa ”vägledningstyper” vill boken belysa olika delar av samtalet och hjälpa läsaren ”att nå längre” i sin profession.

En personlig bok

Boken är intellektuellt rörlig och inte strikt akademiskt skriven. Författarens alla reflektioner och idéer ger den en spänst som man inte så ofta finner i facklitteraturen. Mycket handlar om att få samtalspartnern att se mer än vanligt för att därför kunna förstå och nå längre in i den ovissa framtiden, gränsande till kaos.

Samtala adderar värde till såväl professionsutbildningar, kompetensutveckling som till dem som vill utveckla sin egen samtalskonst.

Provläs ett kapitel >>

Beställ i Tremedias e-butik >>

Copyright @ Leif Andergren

Leif Andergren, tel. 070-750 24 91 eller mejla leif@andergren.se

Jag har F-skattesedel