Om mig och karriärutveckling

Jag har både teoretiska kunskaper om och praktiska erfarenheter av det jag skriver om och det jag erbjuder som professionsutveckling inom karriärutvecklingsområdet. Genom mitt författarskap och min pedagogiska verksamhet som lärare, föreläsare, professionsutvecklare och inspiratör har jag fått möjlighet att reflektera, formulera och testa min uppfattning av hur professionsutveckling kan och bör utföras.

Jag har bred yrkeserfarenhet inom karriärutvecklingsområdet. Jag har arbetat inom utbildningssystemets alla nivåer samt med vuxna utanför utbildningssystemet. Min teoretiska grund är en kandidatexamen i samhällsinriktade ämnen, studie- och yrkesvägledarutbildning, magisterexamen i pedagogik och gymnasielärarexamen i samhällskunskap och historia.

När jag inte arbetat inom utbildningssystemet var jag anställd på Statens invandrarverk. Där genomgick jag den statliga chefsutbildningen och en coachutbildning och hade förmånen att arbeta som ledare och coach i en verksamhet stadd i ständig förändring. Många internationella kontakter och flera utlandsvistelser stärkte mitt intresse för migration och människors utveckling. En femveckors tjänstgöring i ett flyktingläger i Irak och en studieresa till Bosnien i Balkankrigets slutskede gav mig värdefulla kunskaper och erfarenheter.

Sedan dess har migrationsfrågor och det internationella perspektivet varit viktigt för mig. Jag har besökt professor Norman E Amundson i Vancouver för att lära mer och jag har arbetat som lärare för blivande karriärutvecklare på The University of the South Pacific i Fiji. Sedan 2015 har jag mött flera tusen professionella vid professionsutvecklingsaktiviteter runt om i landet.


Karriärutveckling

Arbete med människors karriärutveckling är inget hokuspokus utan utförs på vetenskaplig grund. Den teoretiska grunden är främst teorier som förklarar varför människor har det arbete eller den sysselsättning de har. Praktiska karriärutvecklingsarbetet utförs på flera olika sätt. Ett generellt arbetssätt för alla före eller i glappet är varken önskvärt eller lämpligt. All karriärutveckling är såväl individ- som kontextberoende.

Individberoende – Arbete med människor före och i glappet är en mänsklig aktivitet där den professionelle möter en annan människa. Den professionelles egen uppfattning av både sig själv, sin professionalitet och tankar om hur karriärutveckling bäst stöds påverkar arbetssättet. Arbetssättet påverkas även av den andres uppfattning av sig själv och sin situation och sina framtidstankar.

Kontextberoende – De yttre förutsättningarna för karriärutvecklingsarbetet skiljer sig mycket vilket innebär att det utförs på olika sätt. De flesta som arbetar med karriärutveckling kan placera in sin verksamhet på skalan från informationsförmedling till utvecklande och förändrande samtal och aktiviteter.